Meer over de brandspuit Eerde

Grenzen

Waarschijnlijk speelde ook de grenzenkwestie in de blusvoorziening een rol. In 1942 draagt de Secretaris-Generaal van het departement van Binnenlandse Zaken te ’s-Gravenhage de burgemeester van St. Oedenrode op ‘te bevorderen, dat een regeling wordt getroffen waarbij de buurtschap Eerde, voor zoover de brandweer betreft, geheel tot het verzorgingsgebied der gemeente Veghel komt te behooren.’ De burgemeester van Veghel stemde hiermee in. Ook de burgemeester van Schijndel, waaronder een klein deel van de buurtschap Eerde hoorde, kreeg een dergelijk schrijven en stemde in met het voorstel. ‘Indien brandmeldingen te Eerde, gemeente Schijndel, voorkomen ontvang ik daarvan gaarne onmiddellijk Uw telefonisch bericht.’ Zo liet hij het college van Veghel weten. Mijnheer pastoor kreeg bericht van de burgemeester van Veghel dat hij aan zijn parochianen bekend moest maken, dat voortaan in geval van brand de brandweer van Veghel moest worden gebeld. Ook in Eerde werden er inwoners benoemd tot lid van de vrijwillige brandweer.

 

Opknappen brandspuithuisje

Het is 1954 als burgemeester en wethouders van Veghel op zoek zijn  naar opslagruimte voor het materiaal van de hulpbrandweren in de buitenwijken (w.o. Eerde). De technisch ambtenaar van Gemeentewerken meldt aan het college in een rapport het volgende over het bandspuithuisje te Eerde: ‘De deuren van dit gebouwtje dienen gerepareerd en geschilderd te worden. Overigens verkeert het nog in goede staat. Thans wordt er materiaal, afkomstig uit de school, zoals oud papier en kachelhout opgeslagen. Het lijkt mij echter wel gewenst om dit gebouwtje in de toekomst uitsluitend te gebruiken voor de opslag van brandweermateriaal, aangezien ik reeds enkele malen heb ondervonden, dat de deuren niet waren afgesloten. De kosten van reparatie enz. zullen ƒ 125,-bedragen.’ 

 

Personeel

In datzelfde jaar traden wederom een aantal Eerdenaren in dienst bij de hulpbrandweer Eerde, gemeente Veghel.

Het was niet de bedoeling dat de hulpbrandweren zich als een zelfstandige instelling gingen bewegen. Zij stonden onder leiding van de commandant van de gemeentelijk vrijwillige brandweer, de heer Ir. H.L.J. Hack.

Staat van voorschotten ten behoeve de brandweer te Eerde door de gemeente Veghel in 1882.

Krantenbericht uit 1878 over een brand in Eerde.

 

Krantenbericht uit 1816 over een brand in Eerde. Locatie  hoek Sint Antoniusplein-Kapelstraat (Toelen & Partners).