Bouw Sint Antonius Abt kerk Eerde

Kerk geschilderd door Henri Knip vanuit de zuidzijde met links 't Hooghuys dat gebouwd werd in 1883. 

Op 15 december 2022 was het 150 jaar geleden dat de Eerdse kerk werd afgebouwd en in stilte, met toestemming van het bisdom, door bouwpastoor Antonius Jansen werd ingezegend. Op 17 januari 1873, de feestdag van Antonius Abt, werd de eerste Heilige mis door pastoor Jansen opgedragen. Pas 6½ jaar later zou de kerk op 28 juli 1879 officieel door Mgr. Adrianus Godschalk bisschop van Den Bosch worden ingezegend. Daarvoor moest nl. eerst nog een deel van het interieur verder worden afgewerkt.

In juni 1868 volgde pastoor Antonius Jansen zijn voorganger Theodorus Schoenmakers op. Hij ging voortvarend te werk en kreeg in oktober 1870 toestemming van het bisdom voor het bouwen van een nieuwe kerk en later in 1872 voor het bouwen van een nieuwe pastorie. Op 24 mei 1871 werd door pastoor Jansen, hiervoor door Rome gemachtigd, de eerste steen voor de nieuwe kerk gelegd. In de Memorialen der Parochie wordt hierbij verder nog aangetekend:

“Dit geschiedt geheel in Stilte ’s Morgens ten 4 uur en bij die gelegenheid is aan het werkvolk iets meerder weekgeld gegeven en zijn zij, die de materialen hebben aangevoerd, een avond op bier getracteerd.”

De bouwkosten voor de kerk en de pastorie werden geraamd op respectievelijk f 32.694,04 en f 8.970,10. De kerk werd gebouwd in de zgn. neogotische bouwstijl met een basiliek karakter waarbij aan weerszijde van het middenschip twee verlaagde zijbeuken werden gebouwd.

 

Kruisribgewelven Eerdse kerk. Foto Bernard Mobers, 12 juli 2014.

De Eerdse kerk heeft zgn. kruisribgewelven die met ijsselsteentjes zijn opgemetseld. In die tijd een nieuwe ontwikkeling en de kerk in Eerde was een van de eerste die deze constructie kreeg. Voor de gewelven in onze kerk zijn 85.000 ijsselsteentjes gebruikt. 

 

 

Om de kerk te kunnen bouwen was extra grond nodig. Er werd grond geruild tussen de R.C. Gemeente van Eerde en buurman Lambertus van Boxmeer. Gedeeltes van de percelen F22, F25 en F26 werden geruild tegen perceel F37 ter hoogte van de huidige Kapelstraat 15 – 19.

 

Links situatie in 1832 met de toenmalige Proostdij onder de gemeente Sint-Oedenrode en rechts de situatie na afbraak van de Proostdij en de bouw van de nieuwe kerk en nieuwe pastorie(kadaster 7 april 1874).